Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Şubat 2023


Sermaye Piyasaları, Finans, Bankacılık

· 18 Şubat 2023 tarihliResmi Gazete’de yayınlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak asgari başlangıç sermayesi ve özsermaye tutarları; alt portföy yöneticiliği; istihdam ettirilmesi gerek portföy yöneticisi sayısı ve irtibat bürolarının açılabilmesi gibi önemli değişiklikler içeriyor.

· Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Şubat 2023 tarihinde payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılması ve yatırımcıların korunması amacıyla II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nde öngörülen birtakım yükümlülük ve sınırlamaları askıya alan 9/177 Sayılı İlke Kararını yayınladı.

· Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin uyumluluk sürecine ilişkin 25 Kasım 2022 tarihinde 28 Şubat 2023 tarihine ertelenen geçiş hükümleri 30 Nisan 2023 tarihine ertelendi.

· Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin uyumluluk sürecine ilişkin 25 Kasım 2022 tarihinde 28 Şubat 2023 tarihine ertelenen geçiş hükümleri 30 Nisan 2023 tarihine ertelendi.

Ticaret

· 7435 Sayılı Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile haksız ticari uygulamalar; idari para cezaları; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan ödemelerin sürelerinin düzenlenmesi gibi ciddi ve kapsamlı revizyonlar gerçekleşti.

· 2 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin devri, alkol ve alkollü içki üretimi, pazarlanması ve benzeri süreçlere ilişkin piyasayı kapsamlı şekilde etkileyecek değişiklikler gerçekleştirildi.

Kamu, Vergi, Sağlık

· 22 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde geçerli olacak tedbirler ile kısa çalışmaya yönelik başvurularda kolaylık sağlanması; iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshinin sınırlandırılması; çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanması ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bazı sürelerin uzatılması gibi geçici değişiklikler getirildi.

· 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği özel tıbbi amaçlı gıda ruhsat başvurusu yapabilecek gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kriterler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların piyasaya arz edilmesine ilişkin değişiklikler içeriyor.

· Anayasa Mahkemesi 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Aralık 2022 tarih ve E. 2022/125, K. 2022/162 sayılı kararıyla; ihalenin iptali veya ihale üzerine bırakılan isteklinin değişmesi nedeniyle sözleşmenin uygulanamaz hâle gelmesi ve sözleşmenin hükmünden faydalanılmayan dönemlere yönelik damga vergisinin ret ve iade edilmemesinin kişilere aşırı külfet yüklemesinin orantılı olmamaması nedeniyle Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğuna karar verilmiştir.

 

 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.