Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Nisan 2024


Banka ve Finans

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, %4 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını %1’e indirerek makroihtiyati tedbirlerine bir yenisini ekledi.

· Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterileri, ortakları ve ortaklıklarından sağlayabilecekleri fonlardan mevduat sayılmayacaklara ilişkin hususların düzenlenmesine yönelik olarak Kalkınma ve Yatırım Bankalarında Mevduat Sayılmayacak Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağını; ve kredi kullandırımları bakımından kalkınma ve yatırım bankalarında ana sermaye ve kaldıraç oranına dayalı bir düzenleme çerçevesi oluşturulmasına yönelik Kalkınma ve Yatırım Bankalarında Kredi Sınırlarına İlişkin Tebliğ Taslağı'nı yayınladı.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami akdi faiz oranında, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar vererek değişikliğe gitti.

Vergi

· 1 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile (i) mevduat fonlarında elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesplarda %5'ten %7,5'a, bir yıla kadar vadeli hesaplarda ise %3'ten %5'e yükseltildi; ve (ii) tam ve dar mükellef gerçek kişiler tarafından 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar %7,5 oranında stopaja tabi olacaktır.

· Anayasa Mahkemesi, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, emisyon primlerine ilişkin ek vergi dahil ek vergiye ilişkin düzenleme içeren 10/27. maddesini Anayasa’ya uygun bulmuş ve ilgili kanun maddesinin iptali talebini oybirliği ile reddetmiştir.

Ticaret

· Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da yapılan değişiklik ile herhangi bir özellikli durumu olmayıp genel denetim ölçütlerine tabi olan şirketler (Madde 3/1/b/1&2’de yer almayan şirketler) için aktif toplamı eşiği 75.000.000 Türk Lirasından 150.000.000 Türk Lirasına, yıllık net satış hasılatı eşiği ise 150.000.000 Türk Lirasından 300.000.000 Türk Lirasına çıkartılmıştır.

 

 


İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.